castígate

blog del 1r ESO E de l'IES Ramon Llull

Computer literacy: Most of you are about as old as Google, hadn’t you thought of it?

On the 24th of October there was a post on Computer literacy: Browsers, do you remember? Google was presented to you among some other search engines.

Google story is quite short, but fascinating.  In a very short time Google grew from just being a name to a business empire.

Search  this site:  http://www.google-logos.com/ where you can look at some official and non official Google logos. I’ve chosen these three.Now it is you turn, which one would you choose?

Why don’t you think of a good logo for our blog?

Who knows maybe we’ll end up being as famous as Google in no time!

These last weeks we have been talking about how our city has changed throughout time. Some buildings in Palma, for instance,  date back long ago, don’t they?  Some of you were surprised to find out how old  or the  cathedral was. The construction of the cathedral of Palma took 10 generations of people to be completed.

Today we’ll look at how fast new technologies grow. Think of Google, it was born almost at the same time as you. If you look at it from that perspective, it is not such a big deal. You have also grown a lot, haven’t you?

Watch this you tube video and answer the questions

  1. When did Google become Top search engine for the first time?
  2. When was Google maps launched?
  3. What kind of applications from Google do you use?
  4. Will Google still exist 10 generations from now?

POST 73  HOMEWORK for Friday the 27th

Copy the answers to questions 1,2,4, in your notebook and post the answer to question 3 to the blog.

We’ll leave you time to work on the Castígate Logo, don’t worry!

22 Novembre 2009 Posted by | deures, lenguas, video activity | , , | 25 comentaris

Use the Internet to do your homework: check before answering

I’m checking your answers to the skyscraper post and I notice that you just copy the answer of the person who posted it before you. When the answer is wrong, it shows that you did not do your homework carefully. Check the Internet when you do not know or when you are not sure. There is no excuse!   Type on Google  “Empire State”, click on images, and you will see that the  Empire State is not the skyscraper that appears in the blog.

I’ll give you a hint

the skyscraper that appears in the blog was the highest building in the world only for a year, then the Empire State was built. So, they are from the same period but the Empire State is a bit “younger”

Another hint:

I’m afraid you’ve missed it. This is not the Empire State!

SOME FACTS:

This mysterious building is an example of art-deco style and it has  77 stories and  is 1,048 ft (319 m) tall.

It is decorated with eagle heads, pineapples, and automobile-related designs.

At the top there is  a slim 185-ft (56-m) stainless spire.

What’s the name of the building?

Correct your post 69 homework

POST 72

22 Novembre 2009 Posted by | deures, exercicis, vocabulari | , | 12 comentaris

TRENCACLOSQUES DE LEXEMES I MORFEMES

La façana i la proa són, respectivament, la part de davant d’un edifici i d’un vaixell. De la mateixa manera l’esquena és la part de darrere d’una persona i la reraguarda es refereix als soldats que van al final d’un exèrcit o d’un destacament.
Hi da locals públics que tenen dues portes: una d’entrada i una de sortida. Pot ser que siguin idèntiques, però una està situada davant i l’altra darrere.
El parabrisa és només el vidre de davant del cotxe. Els altres vidres no tenen aquest nom. El líder va al principi i el coer al final d’una classificació. A l’esport i a la vida quotidiana trobam altres casos en què és important anar davant o darrere.
De la mateixa manera els morfemes, si van davant el lexema, són prefixos, i si van darrere, sufixos. Així de senzill. No és qüestió gramatical, sinó de situació, de col•locació.
Ja hem estudiat la definició i sabem que lexema és la part d’una paraula que té significat ple, complet, absolut, important, fonamental. En canvi un morfema només aporta significació gramatical, secundària. Per exemple, el mot “NINETES”, té el lexema “NIN”, gràcies al qual sabem que parlam de persones joves que encara creixen. Els morfema “ET” indica diminutiu; “A” (transformat en una E per canvi ortogràfic), indica femení, i “S”, plural.
Convé practicar amb molts d’exemples. En posarem alguns:

IN-TOC-ABLE-S FUTBOL-ISTA

PRE-ESCOL-AR LLIMON-ADA

SABAT-ERIA FUST-ER

RE-CICL-AR ANTI-GLOBAL-ITZACIÓ

ORANGUTAN PROFESSOR-AT

DES-TAP-AR NIN-ADA

POM-ERA VUIT-È

DILLUNS TRI-SÍL•LAB

Segur que heu separat els monemes i els heu classificat en lexemes, prefixos i sufixos. La separació és fàcil perquè ja ens han posat els mots amb guionets. Hehehe. Ara cal pensar bé quin és el significat més important. La semàntica no és una ciència exacta. [Què dimoni deu ser la semàntica?].
Parau esment perquè algunes vegades pot semblar que tenen significat fragments que només és pura casualitat. Per exemple, “escopetes” no és diminutiu, encara que acabi igual que “ninetes” que hem vist anteriorment. I tampoc té res a veure amb “copes petites” = “copetes”. En veurem altres casos.

DIAMANT: no es refereix a un “dia” ni a un “amant”, sinó que tot és un lexema procedent del grec “adamantos”, que significa “fort”.

CAPELL: no és un “ca” amb molta “pell”, sinó que el seu lexema és “cap”.

INVENT: no té el prefix negatiu “in”, com a “in-vis-ible”, ni posa l’aire en moviment.

COMPLET: no fa referència a un judici “com-plet”.

També heu d’anar vius perquè de vegades hi ha canvis ortogràfics, com per exemple: “taronja” i “tarong-er”, o “barca” i “barqu-er”.
Ara podeu jugar a fer el trencaclosques de combinar lexemes i morfemes de la llista superior, i d’altres paraules.
Per cert, quants de lexemes té “trencaclosques”? Té qualque morfema? Si dividim aquest mot en síl•labes, per pura casualitat, resultaran un grup de paraules: TREN- CA – CLOS – QUE – S.
També podeu cercar lexemes i, afegint morfemes, crear noves paraules derivades. Per exemple. “carn” o “llibre”. Carnisser i llibreria serien les primeres, però en podeu fer més. Venga, que vosaltres sou capaços d’això i de molt més. O no? A l’examen de dijous hi haurà una pregunta semblant tot això que acabam de llegir. Ja teniu dos punts.

22 Novembre 2009 Posted by | Uncategorized | 6 comentaris

Walls, poems and metaphors

Palma used to be a walled city, and we’ve also been talking a lot about walls. Today we are going to use walls to learn what a metaphor is.

Here follows a poem I found in a site that tries to help American students improve their writing. It does not say who the author is, but it fits the things we’ve been doing in class. http://rhlschool.com

Let’s look at walls from a different perspective. In this poem, walls are a metaphor of … let’s see if you  can discover it.

Maybe it is a bit difficult for you, but with the help of some images I’m sure you’ll grasp the meaning.

“I Build Walls”

Some verbs to help you understand the poem. You may need to look them up in the dictionary. http://www.wordreference.com/

yield          shield        block                  hide          protect       cover

stare          smile                   look away           cry    touch

Some images to help you


I Build Walls


I build walls:

Walls that protect,

Walls that shield,

Walls that say I shall not yield

Or reveal

Who I am or how I feel.

I build walls:

Walls that hide,

Walls that cover what’s inside,

Walls that stare or smile or look away,

Silent lies,

Walls that even block my eyes

From the tears I might have cried.

I build walls:

Walls that never let me

Truly touch

Those I love so very much.

Walls that need to fall!

Walls meant to be fortresses

Are prisons after all.


POST 71. HOMEWORK for Tuesday 24th November.

  1. Look up in a dictionary the verbs in blue italics you do not know and copy them in your notebook.
  2. Are the walls in this poem made of bricks or any physical materials?
  3. What are the walls of this poem made of?
  4. did you like the poem?

Post answers to questions 2 and 3 and 4 in the blog.

22 Novembre 2009 Posted by | deures, exercicis, poesia, vocabulari | , , | 17 comentaris